ვ. გოგიჩაიშვილი

ნანო- მიკროსტრუქტურების და ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება

image-1

უაკ 001.891.57:539-022.532

ISBN 978-9941-28-631-5 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსის მიზანია ნანო- და მიკროტექნოლოგიური პროცესების, სტრუქტურებსა და სისტემებში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირების მეთოდების შესწავლა; ელექტრონული ხელსაწყოების პარამეტრების კვლევის, კომპიუტერული მოდელების შექმნის პრინციპების დაუფლება მათი პრაქტიკული გამოყენების მიზნით.

გამოცემა განკუთვნილია მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.