თ. გაგნიძე, †თ. სახოკია

საარქივო მასალებისა და საბიბლიოთეკო ფონდების რესტავრაცია-კონსერვაცია

image-1

უაკ 930.25:025.85

ISBN 978-9941-28-566-0

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

ნაშრომში მოცემულია საარქივო და საბიბილითეკო ფონდების რესტავრაცია-კონსევაციის საკითხები. დეტალურადაა განხილული როგორც ქაღალდსაფუძვლიანი, ასევე ეტრატსაფუძვლიანი დოკუმენტებისა და ტყავის რესტავრაცია-კონსერვაციის ეტაპები, დოკუმენტის საფუძვლისა და ინფორმაციის გამოსახვის საშუალებათა ქიმიური შედგენილობა, კონსერვაციის ტექნოლოგიური პროცესები.

წიგნი ეძღვნება ამ დარგის ამაგდარის, ამიერკავკასიაში პირველი (1942 წ.), საარქივო და საბიბილიოთეკო ფონდების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო ლაბორატორიის დამაარსებლის, ქ-ნ თამარ სახოკიას ხსოვნას. 1987 წ. მისი ღვაწლი აღნიშნა მსოფლიოს არქივისტთა კონგრესმა და იგი პირველი ქართველია, ვინც შეყვანილია მსოფლიოს არქივისტთა წითელ წიგნში. ამავე წელს ქ-ნი თამარი, როკფელერის ფონდის მიწვევით იმყოფებოდა აშშ-ში, ვაშინგტონის კონგრესის ბიბილიოთეკასა და ნიუ-იორკის არქივებში, სადაც ამერიკელ კოლეგებს, საკუთარ გამოცდილებას უზიარებდა. მის ლაბორატორიას ხშირად სტუმრობდნენ საზღვარგარეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები.