ი. ყურაშვილი, ა. ჯიქია

მენეჯმენტის საფუძვლები

image

უაკ 338.244

ISBN 978-9941-28-687-2

288 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს ოთხ ძირითად ელემენტს: მენეჯმენტის თეორიას, მენეჯმენტის მეთოდებს, წარმოების მართვის ორგანიზაციას, მენეჯმენტის ტექნიკასა და ტექნოლოგიას. იგი შედგენილია ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების საფუძველზე და შეესაბამება მის მოთხოვნებს.

განკუთვნილია საინჟინრო ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.