იზ. ჩუთლაშვილი

შეწებილი მასალებისა და ფილების წარმოება
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად

image-1

უაკ 621.792

ISBN 978-9941-28-727-5 (PDF)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების მეთოდური მითითებები შეწებილი მასალების და ფილების წარმოების საკითხებში მაგალითების ჩვენებით. აგრეთვე თანდართული არის ამ სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მონაცემები და ტექნიკური მაჩვენებლების დანართები ცხრილების სახით.

გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.