ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე, გ. წულეისკირი

მეთოდიკური მითითებები პოზიციური ამოცანების ამოსახსნელად
I ნაწილი

image

უაკ 515.91

ISBN 978-9941-28-835-7 (ყველა ნაწილი); 978-9941-28-836-4 (I ნაწილი)

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს ძირითადი პედაგოგიური კონცეფცია დამუშავებული და აპრობირებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში.

მეთოდიკური მითითებები განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის, სამთო-გეოლოგიური, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის და აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები