ვ. ნანობაშვილი

ტელეკომუნიკაციის საკაბელო ხაზები

image-1

უაკ 679.7

ISBN 978-9941-28-934-7

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2023


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ტელეკომუნიკაციის სიმეტრიული კაბელების კონს­ტრუქციული ელემენტები, მათი გადაცემის და გავლენის პარამეტრები, ურთიერთგავლენისა და გარე გავლენებისგან დაცვის ღონისძიებები. მოყვანილია ბოჭკოვან-ოპტიკურ კაბელებზე აგე­ბული ხაზების ძირითადი შემადგენელი კომპონენტების - ოპტიკური კაბელების, ელექ­ტრო­ოპტიკური და ოპტოელექტრული მოდულების, რეგენერატორების, მაძლიერებლების - აგე­ბუ­ლება და ფუნქციონირების პრინციპები. განხილულია ოპტიკური შუქგამტარების ნაირ­სა­ხე­ობები, მათი პარამეტრები და მახასიათებლები, პასიური ოპტიკური კომპონენტები,  საკაბელო ტრასის მშენებლობის საკითხები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორ­მატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნო­ლო­გიების დეპარტამენტის სტუდენტებისთვის. აგრეთვე ის სარგებლობას მოუტანს ინჟინრებს, რომ­ლებიც მუშაობენ ბოჭკოვან-ოპტიკური ხაზების პროექტირებისა და ექსპლუატირების სფეროში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები