კ. ფარცხალაძე, გ. მაზანიშვილი

კვების პროდუქტების სამაცივრო
ტექნოლოგია
მეთოდიკური მითითებანი პრაქტიკული
სამუშაოების შესასრულებლად


image-1

უაკ 621.56

ISBN 978-9941-20-145-5

44 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განხილულია პირველი სახის რეგულარული თბური რეჟიმის თეორიული საფუძვლები.  ამ თეორიაზე დაყრდნობით ამოხსნილია გაცივების, გაყინვისა და შენახვის პრაქტიკული ამოცანები. გაანგარიშებულია თბური პროცესის ხანგრძლივობის, პროდუქტში სიცივით დამუშავებისას ტემპერატურის ცვლილების, შეშრობისა და სხვა მაგალითები.
დანართში მოცემულია ინფორმაციული მასალა, რომელიც საჭიროა გაანგარიშების ჩასატარებლად.
განკუთვნილია მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის „კვების პროდუქტების სამაცივრო ტექნოლოგიის“ და „მაცივარ დანადგარების“ კურსების პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად, აგრეთვე მაგისტრანტებისა და საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები