მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა, ნ. გეგეშიძე

არაორგანული ქიმიის სამუშაო რვეული
(ლაბორატორიული სამუშაოები)


image-1

უაკ 546

ISBN 978-9941-20-331-2

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მოცემულია სილაბუსით გათვალისწინებული თეორიული მასალის შესაბამისი ლაბორატორიული სამუშაოები (პერიოდული სისტემის s-, p- და d-ელემენტები). თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოს წინ უძღვის მოკლე კითხვარი, რომელიც გაფორმებულია ცხრილის  სახით  და ითვალისწინებს ლაბორატორიული სამუშაოს შესაბამის თეორიულ საკითხებს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლო­გიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ასევე სხვა ფაკულტეტის  სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები