ნ. დიდიშვილი, ლ. ბოჭოიძე

მენეჯმენტი
(საერთაშორისო გარემო, კულტურა, ფინანსები)


image-1

უაკ 338.244

ISBN 978-9941-20-408-1

131 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია თანამედროვე მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პრობლემები – გლობალიზაცია, კონკურენტუნარიანობა, კულტურული მახასიათებლების გავლენა მენეჯმენტის მეთოდებზე, მულტინაციონალური კომპანიების სტრუქტურა, ფინანსები, გადაწყვეტილების მიღების სახეები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების სტუდენტებისთვის, მათთვის ვინც შეისწავლის კურსს „საერთაშორისო მენეჯმენტი“.