გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი

ბიზნესის მართვის ოპტიმალური
მეთოდები


image-1

უაკ 339.15

ISBN 978-9941-20-270-4

179 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

წიგნი რეკომენდებულია დამხმარე სახელმძღვანელოდ  ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.
წიგნში თანამიმდევრულად არის გადმოცემული ბიზნესის მართვის პრობლემების გადაჭრის მეთოდები და ოპტიმალური მართვის ეფექტურობის ამაღლების თეორიული ასპექტები. აქ გადმოცემული სასწავლო მასალა დაეხმარება მაგისტრანტს ბიზნეს-მოდელების გაანალიზებაში; მარკეტინგული გადაწყვეტილების ხელშემწყობი საინფორმაციო-ანალიზური სისტემის დაპროექტებაში; ბიზნეს-პროექტების ავტომატიზაციასა და ტექნიკური შეიარაღების პროექტის მომზადებაში; ბიზნესის მართვის ოპტიმალური მოდელების შერჩევასა და რეალიზებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები