ლ. გვერდწითელი

ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის დაცვის
ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები


image-1

უაკ 631.41

ISBN 978-9941-20-431-9

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის გამაჭუჭყიანებელი წყაროები, ნივთიერებები და მათგან დაცვის მეთოდები. წარმოდგენილია ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლის კლასიფიკაცია, შემადგენელი გამაჭუჭყიანებელი კომპონენტებისაგან გამწმენდი პროცესების მექანიზმი და ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია გარემოს დაცვითი ინჟინერიისა და უსაფრთხოების, საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულების, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ასევე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ ფაკულტეტის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისა და მეცნიერ თანამშრომლებისათვის, რომლებიც მუშაობენ გარემოს დაცვის სფეროში.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები