ა. ასათიანი

ბიზნესის ეთიკა და საზოგადოებრივი
პასუხისმგებლობა


image-1

უაკ 339.15

ISBN 978-9941-20-047-2

251 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის ეთიკის, ბიზნესის საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის თეორიული საფუძვლები და პრაქტიკული რეალიზაციის ძირითადი მიმართულებები. ფართოდაა გაანალიზებული ეთნიკური და რელიგიური ფაქტორების გავლენა ბიზნესში, ეთიკისა და ეტიკეტის როლი საერთაშორისო ბიზნესურთიერთობებში. სტუდენტებს ვთავაზობთ აგრეთვე ისეთი პრაქტიკული საკითხების განხილვას, რაც სადავოდ ითვლება ბიზნესის ეთიკაში. 
მთავარი გამჭოლი იდეა, რაც წინამდებარე კურსის სასწავლო თემებს აერთიანებს, ბიზნესისა და ეთიკის თანაარსებობის შესაძლებლობაა. მაგრამ, ასეთი თანაარსებობა მხოლოდ საზოგადოებრივად პასუხისმგებელი ეთიკური ბიზნესის წარმოების პირობებშია შესაძლებელი.
სახელმძღვანელო ეფუძნება ქართველ და უცხოელ ავტორთა ნაშრომებს და აგებულია აღნიშნულ დისციპლინაში მოქმედი სილაბუსის შესაბამისად. თითოეულ თემას ახლავს კითხვები, დავალებები და დამატებითი ლიტერატურა სემინარული მეცადინეობისათვის მოსამზადებლად.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერინგის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის,  დახმარებას გაუწევს აგრეთვე ბიზნესის ეთიკისა და ბიზნესის საზოგადოებრივი პასუხისგებლობის საკითხებით დაინტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები