ნ. აბელაშვილი

ვირტუალური მოდელირება LabVIEW სივრცეში
შესავალი კურსი


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-387-9

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განიხილება National Instrument (NI) ფირმის მიერ, 30 წლის წინათ, შექმნილი და მუდმივად განახლებადი პროდუქტს LabVIEW-ს სამომხმარებლო ინტერფეისი, რომელსაც იყენებენ ვირტუალური საზომი კომპლექსების, საგამოცდო სტენდების და მართვის სისტემების  შექმნისათვის, რეალურ ობიექტებთან მუშაობის შესაძლებლობით.
მოცემული დამხმარე სახელმძღვანელო შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას გრაფიკული დაპროგრამების ენის LabVIEW სივრცის, ასევე ზოგიერთი საბაზისო ფუნქციის გასაცნობად,  რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელია გაზომვის შედეგების მონაცემთა ბაზების შექმნისა და მართვის პროცესების განხორციელება.
დამხმარე სახელმძღვანელო სრულად მოიცავს სასწავლო კურსით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და გათვალისწინებულია საინფორმაციო საზომი სისტემების შემსწავლელი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული მკითხველისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები