ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ნ. ბერაძე

ნავთობგაზიანი ფენის ფიზიკა

image-1

უაკ 622.276.031.53(075.8)

ISBN 978-9941-20-683-2

272 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ნავთობშემცველი ქანებისა და ფლუიდების თვისებები, კოლექტორის ფილტრაციულ-მოცულობითი მახასიათებლები, ფენში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესები, ფენიდან ნავთობის გამოდევნის მექანიზმი, ფენზე ზემოქმედების მეთოდების ფიზიკური საფუძვლები.
წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების სპეციალობის სტუდენტთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები