ქ. ვეზირიშვილი, ლ. პაპავა, ო. ვეზირიშვილი

გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები
ენერგეტიკაში


image-1

უაკ 621.1.06

ISBN 978-9941-14-898-9

35 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

ნაშრომი „გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში“ ქართულ ენაზე სახელმძღვანელოს გამოცემის პირველი ცდაა, განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის, რამაც განსაზღვრა კიდეც მისი მოცულობა, მასალის შერჩევა-განლაგება და გადმოცემის ხასიათი. წიგნში თანამიმდევრობითაა განხილული გარემოს ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაწყვეტის ოპტიმალური გზები. სახელმძღვანელო შეიძლება გამოიყენოს სხვა ფაკულტეტის სტუდენტმაც და საპროექტო და საექსპლუატაციო დარგში მომუშავე ინჟინერ სპეციალისტმაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები