მ. ზუბიაშვილი, ა. მარუაშვილი, ა. მღვდელაძე

მენეჯმენტი
ლექსიკონი-ცნობარი


image

უაკ 801.32

ISBN 978-9941-14-814-9

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.03.2010


 

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნებში ეფექტურად ფუნქციონირებს მენეჯმენტი, ანუ მართვის თეორია, მაგრამ  საქართველოს ეკონომიკაში იგი შედარებით ახალი მიმართულებაა.
საქართველოში მენეჯმენტის თეორიის ფორმირება დაიწყო ახალ სამეურნეო მექანიზმზე გადასვლასთან  დაკავშირებით: ტარდებოდა სამეცნიერო გამოკვლევები, მუშავდებოდა სასწავლო−მეთოდური ლიტერატურა. ამ მიმართულებით  მუშაობა ამჟამადაც გრძელდება, მაგრამ დღემდე გარკვეულ დეფიციტს წარმოადგენს მენეჯმენტის ტერმინოლოგიის საცნობარო ლექსიკონის არსებობა. სწორედ ამ დეფიციტის შევსების მცდელობაა წინამდებარე „მენეჯმენტის ლექსიკონი−ცნობარი“.
მენეჯმენტის ლექსიკონი−ცნობარი განკუთვნილია სპეციალისტების,  სტუდნტებისა და დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები