მ. თევზაძე, მ. მესხი

გამოყენებითი გეოდეზიის კურსი

საინჟინრო-გეოდეზიური სამუშაოების
ძირითადი მეთოდები და პრინციპები

I ნაწილი

image-1

უაკ 528.48 (075.8)

ISBN 978-9941-14-890-3 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-891-0 (პირველი ნაწილი)

272 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

მოცემულია გეოდეზიური საყრდენი ქსელების სახეები, მათი პროექტების შედგენისა და სიზუსტის შეფასების მეთოდები, ტოპოგრაფიულ-გეოდეზიური მიმოკვლევები, წრფივ ნაგებობათა ტრასირების საკითხები, დაკვალვითი სამუშაოების მეთოდები, მშენებლობისას გეომეტრიული პარამეტრების დაცვის კონტროლი და საინჟინრო ნაგებობათა დეფორმაციებზე გეოდეზიური დაკვირვებები.
ყურადღება გამახვილებულია გეოდეზიური საფუძვლის გეგმური და სასიმაღლო ქსელების პროექტების სიზუსტის შეფასების, ასევე გეოდეზიურ სამუშაოთა წარმოების პროექტების შედგენასა და საინჟინრო ნაგებობათა დაწევებსა და ძვრებზე გეოდეზიური დაკვირვების მეთოდებზე.
განკუთვნილია საინჟინრო გეოდეზიის, მარკშეიდერიისა და კადასტრის სპეციალობების  ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები