გ. ბერიძე

ქალაქთმშენებლობის თეორიის საფუძვლები
დასახლებათა სამოსახლო
ზონის დაგეგმარება

image-1

უაკ 711

ISBN 978-9941-20-483-8

199 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

ჩამოყალიბებულია საპროექტო-დაგეგმარებითი სამუშაოების სისტემა. განხილულია ქალაქების კლასიფიკაცია, მათი მოსახლეობის პერსპექტიული რაოდენობის განსაზღვრა და დაგეგმარებითი სტრუქტურები. ძირითადი ყურადღება ეთმობა დასახლებათა სამოსახლო ზონის დაგეგმარებისა და განაშენიანების, საზოგადოებრივი მომსახურების, მწვანე ნარგავების, ქუჩების, გზების ორგანიზაციისა და არქიტექტურულ-სივრცობრივ კომპოზიციის საკითხებს, რომლებიც წამოიჭრება თავისუფალი ტერიტორიების ათვისებისას.
ნაშრომში შეტანილია მოცემულობები ესკიზური პროექტების შესადგენად ქალაქთმშენებლობაში მოკლე მეთოდური მითითებებით, აგრეთვე ქალაქთმშენებლობის ტერმინებისა და ცნებების განმარტება.
სახელმძღვანელო ილუსტრირებულია დასახლებათა სამოსახლო ზონის დაგეგმარებისა და განაშენიანების თეორიული სქემებით და პრაქტიკის მაგალითებით.
სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება პრაქტიკოს არქიტექტორებისათვის და მშენებლებისათვის, მეცნიერ-მუშაკებისათვის, რომლებიც დაინტერესებული იქნებიან არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის პრობლემებით.