რ. თურმანიძე. ვ. შილაკაძე

საწელავის გაანგარიშება და კონსტრუირება
მითითებანი პრაქტიკული და
საკურსო სამუშაოებისათვის


image-1

უაკ 621.919

ISBN 978-9941-20-140-0

37 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

წინამდებარე სახელმძღვანელო აგებულია საგანმანათლებო პროგრამა „მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ სასწავლო კურს „მჭრელი იარაღების“  შესაბამისად.
სახელმძღვანელოში განხილულია ღარობიანი ნახვრეტის და სასოგმანე ღარის დასამუშავებელი საწელავის გაანგარიშების ძირითადი საკითხები, მისი კონსტრუქციული და გეომეტრიული პარამეტრების ოპტიმიზაცია როგორც ჭრის პირობებიდან, ისე მჭრელი იარაღის და დასამუშავებელი მასალის თვისებებიდან გამომდინარე.
მოცემულია განხილული იარაღის მოკლე განმარტება, მუშაობის პრინციპი, დახასიათება, გაანგარიშების საერთო მეთოდი, მისი თანმიმდევრობა და რიცხვითი გაანგარიშების მაგალითი.
წიგნი გამოადგებათ ლითონსაჭრელი იარაღის წარმოების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები