თ. ტურიაშვილი, ნ. ჩხეიძე, მ. სურამელაშვილი

ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების
დაცემენტებისათვის სატამპონაჟო
ნარევების მასალების შერჩევა


image-1

უაკ 622.245

ISBN 978-9941-20-048-9

44 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

მოყვანილია სხვადასხვა გეოლოგიურ პირობებში ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების დაცემენტებისათვის საჭირო სატამპონაჟო მასალების შერჩევის ძირითადი მეთოდები.
მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა სატამპონაჟო ხსნარის სიმკვრივის შერჩევას, რათა დაცემენტების პროცესში არ იქნეს დაშვებული ქანების ჰიდროგახლეჩა და გაზგამოვლინება.
განხილულია შემსუბუქებული და დამძიმებული ხსნარების სიმკვრივის რეგულირების საკითხები. მოცემულია სატამპონაჟო მასალების და ხსნარების შერჩევის სქემა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის (ბაკალავრიატის) აგრეთვე დახმარებას გაუწევს ამ დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.