ა. სარუხანიშვილი, მ. მშვილდაძე, მ. კაპანაძე

პრაქტიკული გაანგარიშებები ქიმიური თერმოდინამიკის
დებულებების გამოყენებით


image-1

უაკ 541.24

ISBN 978-9941-20-173-8

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

განხილულია ქიმიურ თერმოდინამიკაში გამოყენებული განზომილებათა ერთეულები, მათი ერთიმეორეში გადაყვანის ხერხები, თერმოდინამიკის ძირითადი კანონების დებულებების პრაქტიკული გამოყენება არაორგანულ და ორგანულ ნივთიერებათა დახასიათება-შეფასებაში, მათ შორის ფიზიკურ-ქიმიურ ურთიერთქმედებათა და ამ პროცესთა შედეგად მიღებული პროდუქტების ენერგეტიკის თვალსაზრისით მიღება-პროგნოზირებაში.
განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, თუმცა კი იგი მოიცავს ქიმიური თერმოდინამიკის დებულებათა პრაქტიკული გამოყენების ისეთ საკითხებს, რომელთა განხილვით დაკავებულია სტუ-ს სხვა ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებიც.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები