თ. მაჭარაძე

ბიზნეს-მონაცემთა კომპიუტერული
ანალიზი

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-554-5

148 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.04.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის სფეროში სტატისტიკურ მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზის საკითხები. დიდი მოცულობის პრაქტიკულ მასალასთან ერთად, მოყვანილია სტატისტიკური ანალიზის საბაზო ცნებები. მონაცემთა ანალიზის ამოცანების გადაწყვეტის ინსტრუმენტებად გამოყენებულია საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი ცხრილური პროცესორის MS Exsel-ის სტანდარტული სტატისტიკური ფუნქციები და მასში შემავალი Analysis Toolpak  პაკეტის პროცედურები.
წიგნი განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომლებიც შესაბამისი დასახელების დისციპლინას სწავლობენ. ნაშრომი დახმარებას გაუწევს მათაც, ვისაც სხვადასხვა სფეროში, მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზის საფუძველზე, მოუწევთ მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღება.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები