ლ. კაპანაძე, მ. ჩიტიძე

სამომავლო მოდელების შერჩევა და გამოყენებული
ქსოვილების რაციონალური პარამეტრების
დადგენა


image-1

უაკ 687.016

ISBN 978-9941-20-321-3

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია XX საუკუნის მოდის განვითარებაზე მომქმედი ფაქტორები. თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად შერჩეულია ის ძირითადი და მეორეული ნიშნები, რომელთა გამოყენებით შესაძლებელია მომავლის საბაზო მოდელების მრავალფეროვანი სორტიმენტის შექმნა. საუკუნის მონაცემების ანალიზით და სტატისტიკური კვლევებით დადგენილია, რომ მსოფლიო და საქართველოს მოდის ცვლილებას შორის არსებობს პირდაპირი კავშირი, თუმცა არ გამოირიცხება ის ფაქტი, რომ მოდის ცვლილება სტოქასტიკური პროცესია და მასში მონაწილეობს მრავალი ალბათური მახასიათებელი. გამოკვლეულია ქსოვილის სიგანის უთანაბრობაზე მოქმედი ფაქტორები და დადგენილია მომავალ მოდელებში მათი გამოყენების რაციონალური პარამეტრები. გრაფის სტრუქტურული სქემების გამოყენებით შექმნილია მოდელების ესკიზები, შესაბამისი ქსოვილებისა და ფერთა ტონალობის გათვალისწინებით.
განკუთვნილია ტანსაცმლის დიზაინის სფეროში მომუშავე სპეციალისტების, კონსტრუქტორების, მეცნიერ-მუშაკების, მაგისტრანტებისა და სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები