ლ. კაპანაძე, ლ. დევიძე, ნ. ფხაკაძე, თ. ვაშაკიძე

თანამედროვე უნივერსალური დანიშნულების
საკერავი მანქანები


image-1

უაკ 687.053

ISBN 978-9941-20-206-3

123 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

შედგენილია ამჟამად მოქმედი პროგრამის მიხედვით და მოიცავს პროგრამით გათვალისწინებულ ორ, სამ და ხუთძაფიანი საკერავი მანქანების  გამოყენების საკითხებს. მოცემულია საკერავი მანქანების კლასიფიკაცია, ქსოვილის შემკერი პროცესისათვის გამოყენებული ძირითადი დეტალები და დამატებითი მოწყობილობები, გვირისტულას მაფორმირებელი ძირითადი მექანიზმები, კონსტრუქციულ-უნიფიცირებული რიგის 31 კლასის, ფირმა „ალტინის“ და იაპონური ფირმა Juki-ის ერთხაზიანი ორძაფიანი მაქური გვირისტის მანქანები.
განკუთვნილია მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის მოდელირება და ტექნოლოგიის სტუდენტებისათვის, ასევე შეეძლებათ სარგებლობა მაგისტრანტებს, პროფესიული სწავლების სტუდენტებს და ამ დარგში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები