გ. კაპანაძე, ლ. ფანოზიშვილი

სასამართლო ავტოტექნიკური
ექსპერტიზის მეთოდიკა


image-1

უაკ 008.4

ISBN 978-9941-20-410-4

182 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

წიგნში აღწერილია საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების ანალიზის მეთოდები, მათი გამომწვევი მიზეზების დადგენისა და განსაზღვრის საშუალებები,  საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის საექსპერტო კვლევის სხვადასხვა მეთოდები.
წიგნი განკუთვნილია ექსპერტებისა და გამომძიებლებისათვის, ასევე სტუდენტებისა და სასამართლო ავტოტექნიკური ექსპერტიზის შემსწავლელი კურსების მსმენელთათვის.