გ. კოტრიკაძე, ვ. კეკელია

კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები
მეთოდიკური მითითებები და სამუშაო რვეული პრაქტიკული ამოცანების შესასრულებლად

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-210-0

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

მეთოდიკურ მითითებებში მოყვანილია ყველა ის მასალა და პრაქტიკული სამუშაო, რომელიც სტუდენტმა უნდა შეასრულოს ყოველკვირეული პრაქტიკული მეცადინეობისას როგორც საკონტაქტო, ასევე დამოუკიდებელი მუშაობის პროცესში.
მოცემულ მეთოდიკურ მითითებებში შემოთავაზებული მასალა აუცილებელია და საკმარისი, რათა სტუდენტი დაშვებულ იქნეს დასკვნით გამოცდაზე. მეთოდიკური მითითებები ასრულებს სამუშაო რვეულის ფუნქციასაც. 
აღნიშნული მასალის გარდა გამოცდისათვის უნდა მომზადდეს სხვა საკითხებიც, რაც გათვალისწინებულია საგნის სასწავლო პროგრამით და წაიკითხება ლექციების კურსში.
ყოველი შესრულებული დავალება მოწმდება და მტკიცდება პედაგოგის ხელმოწერით.
განკუთვნილია სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის და მათთვის ვინც, აღნიშნულის საფუძველზე, შეისწავლის კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლებს. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები