გ. მახარაძე, ნ. სამსონია

ტექნოლოგიური კომპლექსების ელექტრომომარაგება და
ენერგოუსაფრთხოების ეკონომიკური
და ორგანიზაციული ასპექტები

image-1

უაკ 513.71:658.26

ISBN 978-9941-20-107-3

154 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

წიგნში გაშუქებულია ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემისა და განაწილების ტექნოლოგიური ასპექტები, ენერგოსისტემის რეჟიმების მართვისა და ექსპლუატაციის საიმედოობის საკითხები, ქსელების დაპროექტების ელემენტები და ტექნოლოგიური კომპლექსების ელექტრომომარაგებისა და ენერგოუსაფრთხოების ეკონომიკური და ორგანიზაციული ასპექტები.
წიგნი დაწერილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის „სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსების მენეჯმენტის“ მიმართულების ბაკალავრ-მაგისტრანტების საწავლო პროგრამების შესაბამისად. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს, აგრეთვე, ამავე მიმართულების დოქტორანტებსა და მონათესავე მიმართულების ბაკალვრ-მაგისტრანტებს.