ს. ლომინაძე

ბრენდი და თანამედროვე ბრენდინგის
ტექნოლოგიები

image-1

უაკ 008

ISBN 978-9941-14-999-3

161 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია თანამედროვე ბრენდინგის ტექნოლოგიები. მოცემულია სავაჭრო მარკის, ბრენდის, ბრენდინგის, რებრენდინგის განმარტებები. ყურადღება ექცევა ბრენდის იდენტურობას და ბრენდის ღირებულებას.
ავტორი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ბრენდის შექმნის, ბაზარზე წინ წაწევის პროცესებს, თანამედროვე მედია- და ბრენდინგ- კომუნიკაციის გამოყენების საშუალებებს.
ნაშრომში მოცემულია რეკომენდაციები ბრენდის სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერების, იმიჯის გაუმჯობესებისა და რეკლამირების ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ.
ავტორი განიხილავს მერჩანდაიზინგის ტექნოლოგიებს, ბრენდსახელმწიფოსა და ბრენდადამიანის შექმნის ხერხებს. მოცემულია რეკომენდაციები რებრენდინგის ჩატარების შესახებ.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, მაგისტრანტებისათვის, მასობრივი კომუნიკაციის სპეციალისტებისათვის და ამ საკითხებით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.