მ. ლაპიაშვილი

ფერდობის მდგრადობის საანგარიშო
მეთოდები

image-1

უაკ 737

ISBN 978-9941-20-193-6

59 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ფერდობების მდგრადობის პირობები მეწყრული სხეულის ფიქსირებული და არაფიქსირებული ცოცვის ზედაპირიანი ნაირსახეობებისათვის.
მოცემულია ფერდობების მდგრადობის შეფასება ჰიდროსტატიკური წნევისა და სეისმურობის გათვალისწინებით, წყალსაცავის სანაპიროს გადამუშავების სქემა, ფერდობების მდგრადობის რაოდენობრივი შეფასება საანგარიშო მაგალითებით.
სახელმძღვანელო საშუალებას იძლევა შევაფასოთ ფერდობების მდგრადობის ხარისხი რაოდენობრივ გამოსახულებაში, რაც წარმოადგენს ტერიტორიების საერთო საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შეფასების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მაჩვენებელს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები