ნ. ლომიძე

გლობალური საფრთხეები და ეროვნული
უსაფრთხოების პრობლემები
საქართველოში

image-1

უაკ 343

ISBN 978-9941-20-262-9

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

ნაშრომში განხილულია გლობალიზაციის პროცესების მზარდი ტენდენციების ფონზე ახალი გამოწვევების წარმოშობისა და გავრცელების ხელშემწყობი ფაქტორები, რომელიც გლობალური საფრთხეების სახით დამკვიდრდა პოლიტიკურ ლექსიკონში. უთუო პოზიტივად უნდა მივიჩნიოთ ისიც, რომ ქართველი მეცნიერები ცდილობენ იმ პრობლემატიკის კვლევასა და დამუშავებას, რომლებიც საქართველოს დღევანდელ სინამდვილეში განსაკუთრებულად აქტუალურია. გლობალური საფრთხეების გამოწვევის ფონზე, ერთ-ერთ ასეთს შეიძლება მივაკუთვნოთ ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემატიკაც. ამ მიმართულებით გამოცემულია ქართველი მკვლევრების ნაშრომები, ლექციების კურსი თუ სტატიები. სწორედ ამ მემკვიდრეობას ეფუძნებოდა ჩვენი გადაწყვეტილება − მომემზადებინა წინამდებარე ნაშრომი.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია, უწინარეს ყოვლისა, სოციალურ-პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის. ასევე, მკითხველთა ფართო წრისათვის. სწორედ ამითვეა განპირობებული მისი კონსტრუქციაც და სემანტიკური სტრუქტურაც.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები