ზ. ჩაჩხიანი

მაგნეტოქიმია

II ნაწილი

image-1

უაკ 541.139

ISBN 978-9941-14-903-0 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-904-7 (მეორე ნაწილი)

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.05.2009


 

წინამდებარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს ფიზიკური ქიმიის შემადგენელ ნაწილს სახელწოდებით მაგნეტოქიმია. ის შეისწავლის ნივთიერებათა მაგნიტური და ქიმიური თვისებების ურთიერთქმედების კავშირებს; ადგენს აღნიშნული თვისებების განმსაზღვრელ ნივთიერებათა ქიმიურ შემადგენლობასა და სტრუქტურას. სახელმძღვანელოში საფუძვლიანადაა გაანალიზებული როგორც სტატისტიკური თერმოდინამიკის საკითხები, ასევე მეთოდები გამოყენებული მყარი სხეულების ქიმიაში. ფართოდაა შესწავლილი მყარ სხეულებში დიამაგნეტიზმისა და პარამაგნეტიზმის ბუნება და მათი მიკროსკოპული მექანიზმები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ფიზიკისა და ქიმიის სპეციალისტების, მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის. ის აგრეთვე სასარგებლო იქნება იმ მეცნიერ თანამშრომლებისა და ინჟინრებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ექსპერიმენტული ქიმიისა და ფიზიკის სხვადასხვა დარგებში.