ლ. მათეშვილი

ადრეული ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია
რომის პოლიტიკა ქრისტიანთა
მიმართ I-IV სს.

image-1

უაკ 3

ISBN 978-9941-14-944-3

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

ნაშრომი მსოფლიო ისტორიის უაღრესად მნიშვნელოვან ეტაპს მოიცავს. აღნიშნული პერიოდი საინტერესოა ახალი რელიგიის - ქრისტიანობის დაფუძნების, გავრცელებისა და წინააღმდეგობების თვალსაზრისით, რომელიც შესწავლილია როგორც ეკლესიის ისტორიის, ისე საერო ისტორიოგრაფიის კუთხით. ამ უკანასკნელის პოზიცია საკმაოდ დიდი დიაპაზონით განისაზღვრება, დაწყებული მკვეთრად რადიკალური და დაპირისპირებული დამოკიდებულებით  სეკლესიო წყაროების მიმართ  და დამთავრებული ნეგატიური, ათეისტური მიდგომით არსებული ფაქტების მიმართ, რაც კიდევაც აისახებოდა მათ მიერ განხორციელებული კვლევების ანალიზზე. ამ ნაშრომის სიახლეა ეკლესიის ისტორიისა და საერო ისტორიოგრაფიის პოზიციების მეტნაკლებად დაახლოება  მათი საერთო კონტექსტური ანალიზის მეშვეობით, ქრისტიანთა მიმართ რომის წინააღმდეგობებით აღსავსე პოლიტიკის წარმოჩენა და ქრისტიანობის გავრცელების იმ ობიექტური მიზეზების ჩვენება, რამაც რადიკალურად შეცვალა კაცობრიობის ისტორია.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ეკლესიის ისტორიის მკვლევართათვის, დოქტორანტების, მაგისტრების, სტუდენტებისა და აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები