გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ელექტრონული ცხრილები
Ms Excel

მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 008

ISBN 978-9941-14-866-8

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

შედგენილია  Ms Excel  2003 საოფისე პროგრამის ბაზაზე. შედგება 12 ლაბორატორიული სამუშაოსაგან. თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოში მოცემულია მისი დასახელება, დანიშნულება, მეთოდური მითითებები, საკონტროლო კითხვები და დავალებები.
განკუთვნილია სტუ-ის სტუდენტებისათვის.  მისი გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები