თ. ჩიგოგიძე

მოსაპირკეთებელი მასალები
ინტერიერში

image-1

უაკ 721.011.8:747

ISBN 978-9941-20-595-8(PDF)

167 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ინტერიერის ძირითადი მოსაპირკეთებელი მასალები, მათი დამზადების ტექნოლოგიის თავისებურებები, განვითარების ტენდენციები და ინტერიერში პრაქტიკული გამოყენება. შეფასებულია მათი კონსტრუქციული ხასიათი და დეკორატიული თვისებები.
ნაშრომი ძირითადად განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები