ი. იაშვილი

იაპონური მენეჯმენტი და მისი
თავისებურება

image-1

უაკ 65(520)

ISBN 978-9941-14-809-5

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.03.2010


 

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია Microsoft Visual Studio .NET გარემოში პროგრამების შემუშავების საკითხები. დაწვრილებითაა განხილული C++ ენის საფუძვლები, მონაცემთა ტიპები, მმართველი ოპერატორები, სტრუქტურირებული ტიპები. გადმოცემულია ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპები: ინკაფსულაცია, პოლიმორფიზმი და მემკვიდრეობითობა. განხილულია განსაკუთრებული სიტუაციები, ფაილებთან და კატალოგებთან მუშაობისა და CLI დაპროგრამების საკითხები. წიგნში უხვადაა მაგალითები და ამოცანები ამოხსნებით.
განკუთვნილია კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სპეციალობის ბაკალავრებისა და მაგისტრებისათვის, აგრეთვე, დაპროგრამების შესწავლის ნებისმიერი მსურველისათვის.