ვ. გოგილაშვილი, ნ. დავითაშვილი, დ. თავხელიძე, კ. ილურიძე, ზ. ნაცვლიშვილი

მექანიზმებისა და მანქანების
თეორია

image-1

უაკ 531/534

ISBN 978-9941-14-852-1

288 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

სახელმძღვანელო შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველ ნაწილში განხილულია მექანიზმების სტრუქტურისა და კინემატიკის საკითხები, მეორე ნაწილში მექანიზმებისა და მანქანების დინამიკა, მესამე ნაწილში კი – მექანიზმების სინთეზის, მანქანების მოძრაობის რეგულირებისა და მართვის საკითხები. მასალა ემყარება გრაფიკულ და ანალიზურ მეთოდებს, კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების ბაკალავრთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები