ლ. ტოკაძე, ი. კაროიანი

მაგალითების კრებული Microsoft Visual Studio C/C++
პროგრამული გარემოსთვის


image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-718-1

66 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია მაგალითები და ამოცანები Microsoft Visual Studio C/C++  გარემოში შესასრულებლად. ამოცანების მნიშვნელოვან ნაწილს თან ერთვის ამოხსნა და მითითებები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. ნაშრომი გარკვეულ სარგებლობას მოუტანს დაპროგრამების  შესწავლის ნებისმიერ მსურველს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები