ე. რუსიეშვილი

ელექტრონული კომუნუკაციის ლინგვისტური თავისებურებანი
(ინგლისური ენის მაგალითზე)


image-1

უაკ 621.384

ISBN 978-9941-20-710-5

150 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელო „ელექტრონული კომუნიკაციის ლინგვისტური თავისებურებანი“ განეკუთვნება ინგლისური ენის მასალაზე ურთიერთობის ახალ ფორმას – ელექტრონული დისკურსის შესწავლას. თემა აქტუალურია, რადგან ვერბალური კომუნიკაცია, ზოგადად ინტერნეტში, კერძოდ ჩატში, სულ უფრო  მასობრივ ხასიათს იძენს და სხვადასხვა ასაკობრივ და სოციალურ ჯგუფს მოიცავს.
კვლევის მასალად აღებულია ინგლისურენოვანი ინტერნეტ-საიტებიდან კოპირებული ჩატების ფრაგმენტები. ელექტრონული კომუნიკაციისა და ვერბალური კომუნიკაციის ტრადიციულ ფორმებს შორის, ხშირად შეინიშნება ურთიერთქმედება და ურთიერთშეღწევა. წიგნში აღწერილია ინგლისურ ენაზე ელექტრონული დისკურსის ინსტრალინგვისტური სპეციფიკა; ასევე, იმ ენობრივი თავისებურებების გამოვლენა, რომელიც როგორც მეტყველების განხორციელების ხერხით, ისე ინგლისური ენის სისტემის სპეციფიკით არის განპირობებული.
წიგნი დიდ დახმარებას გაუწევს, როგორც ინგლისური ენის სპეციალიტებს, ისე ინფორმაციული ტექნოლოგიებით დაინტერესებულ პირებს.