გ. ვაჩიბერიძე

კომპიუტერების არქიტექტურის საფუძვლები

image-1

უაკ 004.2

ISBN 978-9941-14-965-8

371 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

გაშუქებულია თანამედროვე კომპიუტერების არქიტექტურის ძირითადი საკვანძო საკითხები მათი აპარატურული მოწყობის, მუშაობის პრინციპის და ალგორითმული გადაწყვეტის ასპექტში.
გათვალისწინებულია ტექნიკური უნივერსიტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტების და მაგისტრებისათვის და შესაძლებელია სასარგებლო იყოს უმაღლესი სასწავლებლების საინჟინრო-ტექნიკური დარგის სტუდენტების და მეცნიერ-მუშაკებისათვის.