დ. ჩიქოვანი

ნახვრეტებიანი რკინაბეტონის ფილების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა

image-1

უაკ 624.15.01:539.3

ISBN 978-9941-20-014-4

155 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

მონოგრაფიაში ფილების თეორიის საფუძველზე და განზოგადებული ფუნქციის თეორიის გამოყენებით პირველადაა გადაწყვეტილი მართკუთხა ფილის ამოცანა. ასევე, პირველად შემუშავდა შეზღუდული სიგრძის მქონე, მართკუთხა გეგმის ერთ-ერთი გვერდის პარალელური ერთი ჭრილის გაანგარიშების მეთოდი, რომელიც ასევე გამოიყენება ნახვრეტების გაანგარიშებისას, ვინაიდან ოთხ ჭრილს შეუძლია შექმნას შეკრული ოთხკუთხა კონტური, და, მაშასადამე, შექმნას ნახვრეტის იმიტაცია. აპროქსიმებული ფინქციების შესაბამისი შერჩევით შემოთავაზებულია ზღვრული პირობების გამოთვლის სხვადასხვა სახე.
წიგნი ძირითადად განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. იგი საინტერესო იქნება შესაბამის სპეციალობაში მომუშავე მეცნიერი თანამშრომლებისთვისაც.