ე. გერსამია

ელექტრული მანქანების კონსტრუირების
ტექნოლოგიური საფუძლები

image-1

უაკ 621.313

ISBN 978-9941-20-736-5

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 


მონოგრაფიაში განხილულია ელექტრული მანქანების კონსტრუირების ტექნოლოგიური საფუძვლების ძირითადი პრინციპები.  
დამუშავებულია ელექტრული მანქანების დაპროექტების მეცნიერული მეთოდები, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების, მცირე სიმძლავრის ელექტრული მანქანების კონსტრუქციების უნიფიკაციის ძირითად  საკითხებს.  
მოცემულია ელექტრული მანქანის ადრეულ სტადიაზე შრომატევადობის გამოანგარიშების მეთოდოლოგია, გრაგნილიანი სტატორის დამზადების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციისათვის კონსტრუქციულ-ტექნოლოგიური პარამეტრების ძირითად სიდიდეთა განსაზღვრა, მათი გავლენა ელექტრული მანქანის მახასიათებლებზე. ნაშრომში დამუშავებულია გამოშვების პროგრამის ოპტიმიზაცია უწყვეტ-ნაკადური წარმოების დანერგვის პრინციპების საფუძველზე და ახალი კონსტრუქციების ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხები.
განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს ელექტროტექნიკური მრეწველობისა და ენერგეტიკის სფეროში მომუშავე მეცნიერ მუშაკებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები