კ. ოდიშარია, ნ. წიკლაური, ნ. ცომაია, გ. ზირაქაშვილი

რისკის ანალიზისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების
ავტომატიზებული სისტემა


image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-784-6

256 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

მონოგრაფიაში გაანალიზებულია თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების (იტ) როგორც ნებისმიერი მიზანდასახული სისტემის აუცილებელი კომპონენტის საყოველთაო გავრცელების დადებითი მხარეები და მასთან დაკავშირებული რისკები. ცალკეა წარმოდგენილი ის ძირითადი პრობლემები, რომლებსაც აწყდებიან ორგანიზაციები რისკების მართვისას. ნაჩვენებია ასეთ პირობებში ორგანიზაციის პერსონალისაგან მომდინარე საფრთხეების სერიოზულობა და მათგან დაცვის პრობლემატიკა, წარმოდგენილია მიზანდასახული სისტემის (მზა) რისკმენეჯმენტის ზოგადი სისტემის აგების თანამედროვე მიდგომა.
მიგვაჩნია, რომ მონოგრაფიაში შემოთავაზებულ ამოცანათა გადაჭრის ზემოთ აღნიშნული თანამედროვე მეცნიერული მიდგომები და მეთოდები მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს ამ სფეროში მომუშავე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.