ნ. ჯორჯიკია

საქართველოს კულტურული ცხოვრება
XIX საუკუნიდან ჩვენს დღეებამდე


image-1

უაკ 008

ISBN 978-9941-20-930-7(PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში თავმოყრილია XIX-XX საუკუნის ქართული კულტურის ყველა ასპექტი. საკითხები თავისი სპეციფიკის მიხედვითაა განხილული და სხვა ქვეყნების იდენტური სფეროს მახასიათებლებთანაა, ზოგადად, შედარებული.
ნაშრომი მოიცავს ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტებს და მოვლენებს, ჩვენს ქვეყნაში საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, ლიტერატურული, თეატრალური, მუსიკალური, არქიტექტურული და ძალიან ბევრი სხვა პროცესის შესახებ რომელიც სხვადასხვა წყაროთი მოწმდება.
წიგნი არქეოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, სახელმძღვანელოდ არის განკუთვნილი. ასევე დააინტერესებს ნებისმიერი ასაკის მკითხველს, ვისთვისაც ჩვენი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა არის ძვირფასი.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები