ნ. ფოფორაძე, ხ. გაჩეჩილაძე, ო. სესკურია

საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვრის
მინერალური შედგენილობა

image-1

უაკ 930.26

ISBN 978-9941-20-639-9

75 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

საქართველოს არქეოლოგიური მონაპოვარი მდიდარია თვითნაბადი მინერალებითა და მონომინერალებით შემკული ნაკეთობებით. ჩვენი მოკრძალებული სურვილი იყო შეგვესწავლა ამ ნაკეთობების მცირე ნაწილი მინერალოგიური თვალსაზრისით. კვლევების შედეგი გადმოვეცით მონოგრაფიაში.
წიგნში წარმოდგენილი ინფორმაცია საინტერესო იქნება არა მარტო სპეციალისტებისთვის, არამედ მკითხველთა ფართო წრისთვისაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები