ქ. ქოქრაშვილი

სამეწარმეო სამართალი

image-1

უაკ 341.23

ISBN 978-9941-14-819-4

315 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

ნაშრომში, შედარებითი სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე, გაშუქებულია სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების ზოგადი და განსაკუთრებული ხასიათის პრობლემური და პრაქტიკული თვალსაზრისით დღეისათვის აქტუალური საკითხები. ნაშრომი მესამე გადამუშავებული გამოცემაა და შედგენილია 2010 წელს არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და ამ პერიოდისთვის დაგროვილი პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე.
განკუთვნილია იურიდიული და ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის და ზოგადად სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების ნოვატორული საკითხებით დაინტერესებული იურისტებისა და ეკონომისტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები