დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

მ. სვანაძე, გ. ხვიჩია, კ. მჭედლიძე, მ. სილოგავა

პრაქტიკული სამუშაოები სასწავლო
სახელოსნოში

უაკ: 683.3

ISBN: 978-9941-20-928-4

გვერდი: 112

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია საზეინკლო პრაქტიკული სამუშაოების შინაარსი, მათი ჩატარების მეთოდიკა, სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული იარაღების, სამარჯვების და სხვა საჭირო მოწყობილობების აღწერა.
ნაშრომი განკუთვნილია პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს საწარმოში მომუშავე ზეინკლებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები