image-1
რ. ზუკაკიშვილი, ნ. ოკმელაშვილი, გ. გაგნიძე

თვითმფრინავების აწყობისა და მონტაჟის ტექნოლოგია

უაკ: 629.735.33

სალექციო კურსში განხილულია საფრენი აპარატების წარმოების პროცესში გამოყენებული აწყობის მეთოდები და საშუალებები. აღწერილია საამწყობო სამუშაოების თავისებურება, მოცულობა და ეფექტურობის გაზრდის გზები; მოცემულია აგრეთვე აწყობის ძირითადი ბაზები. მოყვანილია გამოყენებული აწყობის მეთოდების სიზუსტის განმსაზღვრელი ფორმულები, რაც შედარებითი ანალიზის საშუალებას იძლევა საკურსო სამუშაოების შესრულებისათვის; განხილულია საამწყობო სამარჯვების ძირითადი კონსტრუქციული სქემები, შემადგენელი ელემენტების კონსტრუქციები; მათი გამოყენების არეები; სამარჯვების სიხისტის გაანგარიშების მეთოდები.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საავიაციო ინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
ს. მებონია, დ. ნოზაძე

გლინვის თეორია და ტექნოლოგია

უაკ: 621.774.35

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ლითონების გლინვის თეორიის კანონზომიერებები, ტექნოლოგიური პროცესები, ტექნოლოგიური ინსტრუმენტის კონსტრუქციები და აღჭურვილობა. დამხმარე სახელმძღვანელოში შესულია როგორც ლითონის პლასტიკურ დეფორმაციასთან დაკავშირებული ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების, ისე დამხმარე ოპერაციების დაგეგმარების საკითხები, მათი გეომეტრიული, დეფორმაციული, კინემატიკური და ენერგოძალოვანი პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკები. დამხმარე სახელმძღვანელო შეიცავს სხვადასხვა პროფილის გლინვის ტექნოლოგიური პროცესის გაანგარიშების მეთოდიკას.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ი. გუჯაბიძე

ქანების ფიზიკის საფუძვლები

უაკ: 631.425

სალექციო კურსში აღწერილია ქანების შედგენილობა და აღნაგობა, მათი კლასიფიკაციები და თვისებების განსაზღვრის მეთოდები. განსაზღვრულია ქანების ბაზური ფიზიკური და ტექნოლოგიური თვისებები: ფორიანობა, ბზარიანობა, ნაცრიანობა, არაერთგვაროვნება, ანიზოტროპიულობა, სიმკვრივე, მოცულობითი წონა, ხვედრითი წონა, სიმაგრე, სისალე, აბრაზიულობა, ბურღვადობა, ფხვიერადობა, ყინვამედეგობა, ჯირჯვადობა, გამოფიტვა; ქანების მექანიკური, თბური, ელექტრული, მაგნიტური, რადიაციული, ჰიდრო- და აეროდინამიკური თვისებები. განხილულია ქანების შედგენილობისა და აღნაგობის გავლენა მათ თვისებებზე.

წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „სამთო და გეოინჟინერიის“ სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ი. გუჯაბიძე

ქანებისა და სამთო პროცესების ფიზიკა

უაკ: 551.1/.4

სალექციო კურსში მოცემულია ქანთა მასივებში მიმდინარე ბუნებრივი ფიზიკური და სპეციალური ტექნოლოგიური პროცესები. კერძოდ, დრეკადი ტალღების ფორმირებისა გავრცელების კანონზომიერებები; თბური, ელექტრული და მაგნიტური ველების ზემოქმედება ქანთა მასივებზე; სითხეები და გაზები ქანთა მასივებში, მათი გადაადგილების თავისებურებები; ქანთა მასივებში მიმდინარე რადიაციული პროცესები; ბუნებრივ ძალთა და დეფორმაციათა ველები. მათი ცვლილების თავისებურებები ქანთა მასივებზე სხვადასხვა სახის ტექნოლოგიური ზემოქმედების პროცესში; სამთო წნევა, სამთო დარტყმა, ნახშირისა და ქანის უეცარი გამოტყორცნა; ქანების თვისებების ურთიერთკავშირი და მათი გავლენა მიმდინარე ფიზიკურ პროცესებზე. ნაჩვენებია ქანთა მასივებში ფიზიკური პროცესების მიმდინარეობის კანონზომიერებათა სამთო საქმეში გამოყენების შესაძლებლობები და კონკრეტული მაგალითები.

წიგნი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image
ლ. ზუროშვილი, რ. მანაგაძე, ჯ. ზუროშვილი

ბუნებრივი კატასტროფები

უაკ: 551.21:550.344.42

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია XX საუკუნის მნიშვნელოვანი მიწისძვრები და მათგან გამოწვეული ცუნამები. საუბარია ვულკანების ტიპებსა და მათი წარმოშობის პირობებზე, აგრეთვე ვულკანოგენური პროცესების შესახებ სხვა პლანეტებზე.

წიგნი საინტერესო იქნება გეოფიზიკოსების, სეისმოლოგების, ეკოლოგების, ვულკანოლოგებისა და სხვა მონათესავე დარგის სპეციალისტებისათვის.

 

 

image-1
მ. ფოჩხუა

ქალაქი 20000 მცხოვრებზე
მოცემულობა და მეთოდიკური მითითება პროექტის შესადგენად

უაკ: 721.011.1

დამხმარე სახელმძღვანელოს მიზანია გაუადვილოს სტუდენტებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
თ. გაბადაძე

ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების ტექნოლოგია

უაკ: 666.971.4

სალექციო კურსის დანიშნულებაა სტუდენტს გააცნოს და შეასწავლოს ცემენტის და სხვა მჭიდა მასალების მიღებისა და გამოყენების ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები, ასევე წარმოების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები.

კურსი მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რომელიც საგნობრივი გეგმით (სილაბუსით) არის გათვალისწინებული.

გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image-1
გ. მუხიაშვილი, ვ. ფირცხალავა

კონსტრუქციები არქიტექტურაში
ნაწილი I

უაკ: 721.021.22

სალექციო კურსში განხილულია სამოქალაქო შენობების ძირითადი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული სისტემები და ელემენტები. დეტალურადაა გაანალიზებული საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში გამოყენებული კონსტრუქციული სისტემები, თანამედროვე საფასადე მასალები. არქიტექტურული ობიექტების ელემენტების მაგალითებზე განხილულია ფასადისა და არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობის კვანძები.

გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 

 

image
თ. გაბაშვილი, ნ. გაბაშვილი

MICROSOFT VISIO 2013
ლაბორატორიული სამუშაოების კრებული

უაკ: 602.503.5

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია Microsoft-ის ვექტორულ-გრაფიკული რედაქტორი - Visio 2013, რომელიც ერთ-ერთი პირველთაგანი და მარტივად გამოსაყენებელი პროგრამაა ვექტორულ-გრაფიკულ რედაქტორებს შორის. მისი დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა დონისა და სირთულის სქემების, დიაგრამების, ასევე ორგანიზაციული სტრუქტურებისა და არქიტექტურული პროექტების ვიზუალიზება, რაც ამარტივებს როგორც შესწავლის, ისე აღქმისა და წარმოდგენის პროცესს.

აღნიშნული კრებული განკუთვნილია როგორც სტუდენტისთვის, ისე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისთვის, რომელთა მოვალეობა მოიცავს ბლოკსქემების, ორგანიზაციული და ქსელური დიაგრამების, პროექტების გეგმებისა და გრაფიკების შექმნას.