ლ. ბოჭორიშვილი, მ. თოფურია

საწარმოს ეკონომიკური ინფორმაციის
დამუშავება და ფინანსური
ანგარიშგების შედგენა

მეთოდური მითითებები საკურსო
სამუშაოს შესასრულებლად

image-1

უაკ 338.24

ISBN 978-9941-28-035-1

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

მეთოდური მითითება შედგენილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის მიხედვით საგანში – „ენერგეტიკის ეკონომიკის ინფორმაციული მენეჯმენტი“. ნაშრომში თანამიმდევრულად არის ჩამოყალიბებული სამეურნეო აღრიცხვის სახეები და მათი მნიშვნელობა ენერგეტიკის ეკონომიკაში. მოცემულია აღრიცხვის ობიექტების კლასიფიკაცია, ფინანასური ანგარიშგების კონცეპტუალური საფუძვლები, სააღრიცხვო ციკლის ეტაპები და შედეგად მიღებული ფინანსური ანგარიშგება და მისი ანალიზი.
მასალა მოიცავს სამეურნეო აღრიცხვის, ანგარიშსწორების ურთიერთდაკავშირებულ საკითხებს. მასში განიხილება ანგარიშგების ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის მეთოდები, მოცემულია მათი შედარება და განსხვავებები.
აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემის ახსნისა და თანამიმდევრული აღწერის შემდეგ მოცემულია სტუდენტთათვის განკუთვნილი საკურსო სამუშაოს მასალა, დავალება, საჭირო ცხრილებისა და ფორმატების თანხლებით.
ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ენერგეტიკის მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის, გარდა ამისა, იგი სასარგებლო იქნება სხვა სპეციალობის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები