ხ. ამყოლაძე

რხევების გამოყენებითი თეორია

image-1

უაკ 539.3:330.115

ISBN 978-9941-28-150-1 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მექანიკური სისტემების რხევების სახეები და მანქანათა დინამიკა, ძირითადი მათემატიკური მოდელები და მათი ამოხსნის მეთოდები წრფივი, პარამეტრული და არაწრფივი მახასიათებლის შემთხვევაში, დეტერმინირებული და შემთხვევითი დატვირთვების მოქმედების დრო. მოცემულია  აგრეთვე თავისუფლების მრავალი ხარისხის მქონე და განაწილებული სისტემების რხევების საფუძვლები. მაგალითების სახით მოყვანილია საფრენი აპარატების, ჩარხების და ვიბრაციული მანქანების ძირითადი კვანძებისა და ნაწილების რხევების აღწერა და მიმოხილვა.
გამოცემა განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიისა და სამრეწველო ტექნოლოგიების სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები