მ. კახიანი

ამოცანათა კრებული მანქანათა დინამიკაში
პრაქტიკული სამუშაოები

image-1

უაკ 629.113/.115

ISBN 978-9941-28-382-6 (PDF)

26 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

კრებულში მოცემულია მანქანის, ასევე მისი შემადგენელი დეტალებისა და კვანძების, დინამიკური გაანგარიშების მეთოდიკა მანქანის დინამიკური მოდელის შექმნის გზით. ჩამოყალიბებულია დინამიკური მოდელის შექმნის სხვადასხვა მეთოდები, კერძოდ მანქანის ნაწილების გამარტივების, აგრეთვე დაჯგუფება-სტანდარტიზაციის გზით. მოცემულია გაანგარიშებები სხვადასხვა დატვირთვის და სტანდარტული გეომეტრიული ფიგურების შემთხვევაში. ჩამოყალიბებულია შესაქმნელი დინამიკური მოდელისგამარტივების მეთოდიკა. წარმოდგენილია დინამიკური მოდელის შექმნის და მისიდინამიკური გაანგარიშების მაგალითები. მოცემულია სხვადასხვა პირობებში მანქანისდინამიკური მოდელის შექმნის ამოცანები.
გამოცემა განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიისა და სამრეწველო ტექნოლოგიის სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები